Mentions légales

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van de Franse wet 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website www.bizline.com de identiteit vermeld van de diverse tussenkomende partijen in het kader van de uitvoering en follow-up hiervan:
Eigenaar: BizLine SAS met een bedrijfskapitaal van 537 715 E - 331816538 HR Parijs - 13, boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris - Frankrijk - Tel.: 33 (0) 1 42 85 85 00 - Fax: 33 (0) 1 42 85 71 84
Ontwerper: And After - 5 rue Faÿs, 94160 Saint-Mandé
Publishing director: BizLine – contact@bizline.com De Publishing director is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: BizLine – contact@bizline.com
Host: Adista, 1 rue de la Presse, 42000 Saint-Étienne

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.bizline.com houdt de volledige aanvaarding in van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd of aangevuld worden, de gebruikers van de website www.bizline.com worden dan ook uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal op ieder moment voor de gebruikers toegankelijk. BizLine kan echter besluiten tot een onderbreking om reden van technisch onderhoud, maar zal zich dan inspannen om van tevoren de gebruikers de data en tijden van deze tussenkomst opgeven. De website www.bizline.com wordt regelmatig door BizLine bijgewerkt. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke vermeldingen op ieder moment gewijzigd worden: deze worden echter opgelegd aan de gebruiker, die uitgenodigd wordt om deze zo vaak mogelijk te raadplegen om hiervan kennis te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website www.bizline.com heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de firma. BizLine spant zich in om op de website www.bizline.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor weglatingen, onjuistheden en achterstallige bijwerkingen, al dan niet begaan door haarzelf of door derden die haar deze informatie verstrekken. Alle op de website www.bizline.com verstrekte informatie wordt slechts ter indicatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. De op de website www.bizline.com vermelde inlichtingen zijn trouwens niet volledig. Deze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online plaatsen aangebracht hebben kunnen zijn.

4. Contractuele beperkingen betreffende de technische gegevens.

De website maakt gebruik van de JavaScript technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade verband houdend met het gebruik van de website. Bovendien verplicht de gebruiker van de website zich voor de toegang tot de website gebruik te maken van recente hardware zonder virussen heeft en met een geüpdate browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

BizLine is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten over alle op de website toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafische beelden, logo, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van de website, zelfs gedeeltelijk, is verboden, ongeacht het gebruikte middel of procédé zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: BizLine. Elke niet toegestane exploitatie van de website zal beschouwd worden als wezenlijke namaak en vervolgd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van het Intellectuele Eigendomsrecht.

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen.

Bizline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de hardware van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de website www.bizline.com, en voortvloeiend uit het gebruik van hardware die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of uit een bug of een incompatibiliteit. BizLine kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals het mislopen van een transactie of een kans) als gevolg van het gebruik van de website www.bizline.com. Interactieve ruimtes (met de mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. BizLine behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, in deze ruimte gedeponeerde contents te verwijderen die in strijd zouden zijn met de in Frankrijk van toepassing zijnde wetgeving, met name inzake de bescherming van data. In het voorkomende geval behoudt BizLine zich eveneens het recht voor de gebruiker civiel en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van de persoonsgegevens.

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet 78-87 van 6 januari 1978, de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Bij het gebruik van de website www.bizline.com, kunnen worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.bizline.com, de provider van de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker. Hoe het ook zij, BizLine zal slechts in het belang van bepaalde op de website www.bizline.com voorgestelde diensten persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen. De gebruiker verstrekt deze gegevens met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website www.bizline.com wordt dan gewezen op de eventuele verplichting deze gegevens te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft iedere gebruiker recht op inzage, rectificatie en verzet betreffende zijn persoonsgegevens en kan hij van dit recht gebruik maken door een schriftelijke, ondertekende aanvraag in te dienen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van dit bewijs, onder vermelding van het adres waar het antwoord naar toe gezonden moet worden. Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website www.bizline.com gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, noch uitgewisseld met of doorgezonden, afgestaan of verkocht op een willekeurige drager aan derden. Alleen in de hypothese van een overname van BizLine en zijn rechten zou het doorgeven van deze gegevens aan een eventuele koper mogelijk zijn, maar deze zou op zijn beurt dezelfde verplichtingen hebben betreffende het bewaren en wijzigen van de gegevens jegens de gebruiker van de website www.bizline.com. Deze site werd aangemeld bij de CNIL (de Franse gegevensbeschermingsautoriteit). Volgens toepassing van artikel 34 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens. Neem, om van dit recht gebruik te maken, schriftelijk contact op met BIZLINE (13,boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris) of verstuur een e-mail: contact@bizline.com
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die een omzetting is van de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies

De website www.bizline.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, uitgevoerd met toestemming van BizLine. BizLine heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te verifiëren en kan dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent aanvaarden. Tijdens het browsen op de website www.bizline.com kunnen er cookies op de computer van de gebruiker geïnstalleerd worden. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden, maar dat gegevens betreffende het browsen van een computer op een website registreert. De aldus verkregen gegevens dienen om het later nog eens op de website browsen te vergemakkelijken en maken eveneens verschillende frequentiemetingen mogelijk. Wanneer de installatie van een cookie geweigerd wordt, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan echter zijn computer op de volgende wijze configureren en zo de installatie van cookies weigeren: Met Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram rechtsboven in de vorm van een tandwieltje) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met OK. Met Firefox: klik bovenin het venster van de browser op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Verwijder als laatste het vinkje om de cookies te deactiveren. Met Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (weergegeven door een tandwieltje). Selecteer Voorkeuren. Klik op "Geavanceerd". Klik in de sectie "Beveiliging", klik op Instellingen inhoud. In de sectie "Cookies" kunt u de cookies blokkeren. Met Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (weergegeven door drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Privacy" op Instellingen voor inhoud. In het tabblad "Privacy" kunt u de cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.bizline.com vallen onder het Franse recht. Het bevoegdheidsbeding betreft uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wet 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internaut die inlogt, gebruik maakt van bovenvermelde website. Persoonsgegevens: "gegevens waarmee men, in welke vorm dan ook, al dan rechtstreeks de natuurlijke personen kan identificeren op wie deze van toepassing zijn" (artikel 4 van de wet 78-17 van 6 januari 1978).